میراب

میراب

sq-sample28

مشاهده

شير کنترل اتوماتيک فشار شکن

شير کنترل اتوماتيک فشار شکن
sq-sample28

مشاهده

شیر کنترل دبی ( محدود کننده دبی )

شیر کنترل دبی ( محدود کننده دبی )
sq-sample28

مشاهده

شير کنترل اتوماتيک فلوتر قطع و وصل

شير کنترل اتوماتيک فلوتر قطع و وصل
مشاهده بیشتر
sq-sample28

مشاهده

شير کنترل اتوماتيک فشار شکن

شير کنترل اتوماتيک فشار شکن
sq-sample28

مشاهده

شیر کنترل دبی ( محدود کننده دبی )

شیر کنترل دبی ( محدود کننده دبی )
sq-sample28

مشاهده

شير کنترل اتوماتيک فلوتر قطع و وصل

شير کنترل اتوماتيک فلوتر قطع و وصل
sq-sample28

مشاهده

شیر کنترل پمپ

شیر کنترل پمپ
sq-sample28

مشاهده

شیر کنترل اتوماتیک اطمینان

شیر کنترل اتوماتیک اطمینان
sq-sample28

مشاهده

شير کنترل اتوماتيک فلوتر انطباقی

شير کنترل اتوماتيک فلوتر انطباقی
sq-sample28

مشاهده

شیر کنترل اتوماتیک شکستگی لوله

شیر کنترل اتوماتیک شکستگی لوله
sq-sample28

مشاهده

شیر ترکیبی کنترل دبی و فشار شکن

شیر ترکیبی کنترل دبی و فشار شکن
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای بدنه باریک بدون فلنج با پروانه خارج از مرکز

شیر پروانه ای بدنه باریک بدون فلنج با پروانه خارج از مرکز
sq-sample28

مشاهده

شیر ویفری با عملگر پنوماتیک

شیر ویفری با عملگر پنوماتیک
sq-sample28

مشاهده

شیر ویفری دبل اکسنتریک استیل

شیر ویفری دبل اکسنتریک استیل
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای سنتریک بدنه باریک فلنجدار

شیر پروانه ای سنتریک بدنه باریک فلنجدار
sq-sample28

مشاهده

شیر ویفری نیکل آلومنیوم برنز مخصوص آب دریا

شیر ویفری نیکل آلومنیوم برنز مخصوص آب دریا
sq-sample28

مشاهده

شیر ویفری اهرمی

شیر ویفری اهرمی
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای بدون فلنج انتهای خط ( Lug Type )

شیر پروانه ای بدون فلنج انتهای خط ( Lug Type )
sq-sample28

مشاهده

شیر سوزنی با کاربرد خاص

شیر سوزنی با کاربرد خاص
sq-sample28

مشاهده

شیر تخلیه مخروط ثابت

شیر تخلیه مخروط ثابت
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر هیدرولیک - وزنه ای

شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر هیدرولیک - وزنه ای
sq-sample28

مشاهده

شیر هالوجت با کاربرد خاص

شیر هالوجت با کاربرد خاص
sq-sample28

مشاهده

شیر صافی دریچه تخلیه

شیر صافی دریچه تخلیه
sq-sample28

مشاهده

صافی نوع T

صافی نوع T
sq-sample28

مشاهده

صافی نوع Y

صافی نوع Y
sq-sample28

مشاهده

اتصال قابل پیاده شدن تیپ F2

اتصال قابل پیاده شدن تیپ F2
sq-sample28

مشاهده

اتصالات قابل پیاده شدن تیپ F1

اتصالات قابل پیاده شدن تیپ F1
sq-sample28

مشاهده

رابط تلسکوپی برای عمقهای 1/2 تا 3/7 متر

رابط تلسکوپی برای عمقهای 1/2 تا 3/7 متر
sq-sample28

مشاهده

شیر هوا روزنه بزرگ (خلا شکن)

شیر هوا روزنه بزرگ (خلا شکن)
sq-sample28

مشاهده

شیر هوا فاضلابی

شیر هوا فاضلابی
sq-sample28

مشاهده

شیر هوا دو محفظه دو روزنه با سیستم قطع وصل

شیر هوا دو محفظه دو روزنه با سیستم قطع وصل
sq-sample28

مشاهده

شیر هوا دو محفظه دو روزنه بدون سیستم قطع و وصل

شیر هوا دو محفظه دو روزنه بدون سیستم قطع و وصل
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای با پوشش داخلی ( لاینینگ )

شیر پروانه ای با پوشش داخلی ( لاینینگ )
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای با دیسک BiPlane

شیر پروانه ای با دیسک BiPlane
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستی

شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستی
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر پنوماتیکی

شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر پنوماتیکی
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای مجهز به سیستم کنار گذر

شیر پروانه ای مجهز به سیستم کنار گذر
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای نیکل آلومنیوم برنز

شیر پروانه ای نیکل آلومنیوم برنز
sq-sample28

مشاهده

شیر یکطرفه وزنه ای ترمز دار

شیر یکطرفه وزنه ای ترمز دار
sq-sample28

مشاهده

شیر یکطرفه ویفری لولایی

شیر یکطرفه ویفری لولایی
sq-sample28

مشاهده

شیر یکطرفه نازل دار

شیر یکطرفه نازل دار
sq-sample28

مشاهده

شیر یکطرفه سوپاپی مکش

شیر یکطرفه سوپاپی مکش
sq-sample28

مشاهده

شیر یکطرفه دریچه ای فلنجدار

شیر یکطرفه دریچه ای فلنجدار
sq-sample28

مشاهده

شیر یکطرفه فنردار

شیر یکطرفه فنردار
sq-sample28

مشاهده

شیر کشویی پنستاک

شیر کشویی پنستاک
sq-sample28

مشاهده

شیر کشویی زبانه لاستیکی

شیر کشویی زبانه لاستیکی
sq-sample28

مشاهده

شیر کشویی چاقویی با عملگر پنوماتیک

شیر کشویی چاقویی با عملگر پنوماتیک
sq-sample28

مشاهده

شیر کشویی زبانه لاستیکی مخصوص لوله های چدنی

شیر کشویی زبانه لاستیکی مخصوص لوله های چدنی
sq-sample28

مشاهده

شیر کشویی چاقویی

شیر کشویی چاقویی
sq-sample28

مشاهده

شیر کشویی زبانه فلزی

شیر کشویی زبانه فلزی
sq-sample28

مشاهده

شیر کشویی زبانه لاستیکی مخصوص لوله های پلی اتیلن

شیر کشویی زبانه لاستیکی مخصوص لوله های پلی اتیلن
sq-sample28

مشاهده

شیر کشویی زبانه لاستیکی مخصوص لوله های pvc (کلمپ دار)

شیر کشویی زبانه لاستیکی مخصوص لوله های pvc (کلمپ دار)
sq-sample28

مشاهده

شیر گلوب

شیر گلوب
بستن