توانمندی تولید شیرهای صنعتی با کاربرد ویژه

• کاربردهای دریایی

• کاربرد در سرویس های خورنده

• کاربرد در دمای بالا

@image