محصولات

sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای بدنه باریک بدون فلنج با پروانه خارج از مرکز

شیر پروانه ای بدنه باریک بدون فلنج با پروانه خارج از مرکز
sq-sample28

مشاهده

شیر ویفری با عملگر پنوماتیک

شیر ویفری با عملگر پنوماتیک
sq-sample28

مشاهده

شیر ویفری دبل اکسنتریک استیل

شیر ویفری دبل اکسنتریک استیل
sq-sample28

مشاهده

شیر ویفری اهرمی

شیر ویفری اهرمی
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای بدون فلنج انتهای خط ( Lug Type )

شیر پروانه ای بدون فلنج انتهای خط ( Lug Type )