برند شیر پروانه ای

میراب ,

نوع شیر پروانه ای

ویفری ,

کاربرد

آب ,

برند شیر پروانه ای

میراب ,

نوع شیر پروانه ای

ویفری ,

کاربرد

آب ,

محرک

دستی گیربکس پنوماتیک الکتریک ,