محصولات

sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای سنتریک بدنه باریک فلنجدار

شیر پروانه ای سنتریک بدنه باریک فلنجدار
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای با پوشش داخلی ( لاینینگ )

شیر پروانه ای با پوشش داخلی ( لاینینگ )
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای با دیسک BiPlane

شیر پروانه ای با دیسک BiPlane
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستی

شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستی
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر پنوماتیکی

شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر پنوماتیکی
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای مجهز به سیستم کنار گذر

شیر پروانه ای مجهز به سیستم کنار گذر
sq-sample28

مشاهده

شیر پروانه ای نیکل آلومنیوم برنز

شیر پروانه ای نیکل آلومنیوم برنز