سایز

,

طول عمر

50 سال ,

سایز

,

طول عمر

50 سال ,