مدل اتصال آکاردئونی

متعادل كننده فشار زانويی دار ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

پرشربالانسد ,

مدل اتصال آکاردئونی

متعادل كننده فشار زانويی دار ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

پرشربالانسد ,

کشور سازنده

ایران ,