مدل اتصال آکاردئونی

پنتوگرافيک يونيورسال ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

یونیورسال پانتوگراف ,

مدل اتصال آکاردئونی

پنتوگرافيک يونيورسال ,

برند اتصال آکاردئونی

انعطاف صانع ,

نوع اتصال آکاردئونی

یونیورسال پانتوگراف ,

کشور سازنده

ایران ,